Gebruiksvoorwaarden

Groepsles ( comfort of budget)


1. Iedere gebruiker dient onderstaande voorwaarden te kennen en verbindt zich tot strikte naleving ervan.
2. Iedere groep moet vergezeld zijn van een verantwoordelijke begeleider die zich bij aankomst meldt bij de aangestelde van het centrum. Deze begeleider zorgt voor de goede orde en voor het naleven van de voorschriften en de reglementen.
3. De minimum leeftijd van de deelnemers bedraagt 10 jaar. (te controleren door de deelnemende groep), tenzij vooraf anders overeengekomen werd.
4. RSYC VZW dient te beschikken over een correcte namenlijst van de deelnemers minstens 1 dag  vóór de aanvang van de activiteit. ( deze is noodzakelijk voor de verzekering *)
5. De RSYC VZW  is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstal of verlies van en schade aan materiaal dat aan de gebruiker toebehoort. Bij eventuele beschadigingen aan het materiaal of gebouwen van de RSYC VZW voortvloeiend uit onverantwoord gedrag of het niet naleven van de instructies van de lesgever, zal schadevergoeding worden geëist.
6.Indien de activiteit zeilwagenrijden niet kan doorgaan omwille van de weersomstandigheden dan heeft u 2 mogelijkheden :
-  wij spreken vooraf een alternatief programma af  die u kunt doen in plaats van zeilwagenrijden.
OF
- u kunt de activiteit verplaatsen naar een latere datum, binnen de 12 maanden  die volgen op de geplande datum. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak.
-als er zich onverwachte omstandigheden zouden voordoen waardoor ook het voorziene vervangprogramma niet kan doorgaan, dan kan de activiteit uitgesteld of terugbetaald worden.
7. De lesgever bepaalt of de weersomstandigheden al dan niet gunstig zijn om de initiatie plaats te laten vinden. Er kan geen schadevergoeding geëist worden aan RSYC vzw indien de lesgever beslist dat de activiteit wegens weersomstandigheden niet kan plaatsvinden.
8.De lesgever heeft geen beslissingsrecht over verplaatsen van de activiteit,  U dient hiervoor contact op te nemen met het secretariaat.
9. De activiteit kan enkel op voorhand geannuleerd worden mits een geldige reden (vb. ziekte, ongeval, overmacht) en dient schriftelijk (e-mail) te gebeuren.
10.In geval van annulering zonder geldige reden  of in geval van afwezigheid op de dag van de overeenkomst kunt u geen terugbetaling verwachten.
11. Er wordt pas rekening gehouden met uw reservatie van zodra het factuurbedrag  betaald werd, (internationale) bankkosten zijn altijd ten laste van de deelnemende groep.

Publieke les

1. Iedere gebruiker dient onderstaande voorwaarden te kennen en verbindt zich tot strikte naleving ervan
2. De minimum leeftijd van de deelnemers bedraagt 10 jaar.
3. RSYC VZW dient te beschikken over de correcte namen van de deelnemers minstens 1 dag  vóór de aanvang van de activiteit. ( deze is noodzakelijk voor de verzekering *)
4. RSYC VZW  is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstal of verlies van en schade aan materiaal dat aan de gebruiker toebehoort. Bij eventuele beschadigingen aan het materiaal of gebouwen van de RSYC VZW voortvloeiend uit onverantwoord gedrag of het niet naleven van de instructies van de lesgever, zal schadevergoeding worden geëist.
5. De activiteit kan enkel geannuleerd worden mits een geldige reden (vb. ziekte, ongeval, overmacht) en dient schriftelijk (e-mail) te gebeuren.
6. In geval van annulering zonder geldige reden  of in geval van afwezigheid op de dag van de overeenkomst dient de totale som van de overeenkomst betaald te worden.
7. Annulatie door weersomstandigheden :
-        De lesgever heeft geen beslissingsrecht over verplaatsen  of terugbetalen van de activiteit,  U dient hiervoor contact op te nemen met het secretariaat.
-        Bij voorkeur verplaatsen wij de activiteit naar een latere datum, binnen de 12 maanden  die volgen op de geplande datum. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak.
-        Indien verplaatsen niet lukt wordt de activiteit 100% terugbetaald  als de verantwoordelijke zeilwagenschool beslist heeft om de les niet te laten doorgaan.
-        Wij voorzien geen alternatieve activiteit
 (*) De verzekering waarvan sprake is een verzekering die beantwoordt aan de minimum voorwaarden opgelegd aan sportfederaties volgens het decreet dd. 10/06/16 en de besluiten van de Vlaamse Regering van 16/09/16.
De eigen verzekering die dezelfde waarborgen dekt als deze voorzien in de polis van de federatie (dus de arbeids-, mutualiteit-, familiale- of hospitalisatie verzekering etc…) is altijd prioritaire verzekeraar conform art. 45 (B.V.V.O. 530) van de wet op landsverzekeringen. Deze verzekeraar dient dan ook altijd in 1ste rang aangesproken te worden.

Algemene betalingsvoorwaarden :
Online boekingen kunnen enkel betaald worden via het boekingsplatform.
Andere facturen zijn betaalbaar voor de vervaldag die op de factuur vermeld staat.
Bij niet-betaling tegen de vervaldag behouden wij ons het recht voor een interest te vorderen van 3% per maand en dit zonder dat ingebrekestelling vereist is. Tevens zal in elk geval het verschuldigde bedrag bij wijze van contractueel schadebeding verhoogd worden met 20% eveneens zonder dat ingebrekestelling vereist is, en dit met een minimum van 250 Euro. Elk protest dient schriftelijk te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. - In geval van betwisting, zelfs bij eis in vrijwaring, is uitsluitend de rechtbank van Veurne bevoegd.